Laser Institute of America
System zarządzania ISO 9001:2015

Ogłoszenie nr 1

Warszawa, 16.03.2020 r.

 

OGŁOSZENIE NR 1/2020

 

Zarząd Solaris Laser S.A. zwołuje na dzień 03 kwietnia 2020 roku o godzinie 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Solaris Laser S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Farbiarskiej 39, z następującym porządkiem obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r, obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, informację o przepływach pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego i sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 r.
 5. Udzielenie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 2019 r.
 6. Podjęcie uchwał o rozliczeniu wyniku finansowego za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 10. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Powołanie Zarządu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad.