Laser Institute of America
System zarządzania ISO 9001:2015

Informacja dla Akcjonariuszy

SOLARIS LASER S.A.

ul. Farbiarska 39
02-862 Warszawa

tel.: 22 843 18 03, 22 856 89 70
e-mail: info@solarislaser.com.pl

NIP 522-000-38-59

REGON 002050976

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000128378
Kapitał zakładowy/wpłacony 12 000 000 PLN

 

Dematerializacja akcji

Na skutek wejścia w życie ustawy o zmianie Kodeksu Spółek Handlowych najpóźniej do 31.12.2020 należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać od Zarządu Spółki.