Laser Institute of America
System zarządzania ISO 9001:2015

Nowe zastosowania lasera motorem rozwoju Solaris Laser S.A.

DOTACJE NA INNOWACJE
 
 
Program Operacyjny Innowcyjna Gospodarka
Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych
Działanie 4.1: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 
 
Tytuł projektu:  Nowe zastosowania lasera motorem rozwoju SOLARIS LASER S. A.
 
 
Umowa o dofinansowanie nr:                 UDA-POIG.01.04.00-14-149/09-00
                                                           UDA-POIG.04.01.00-14-149/09-00
 
Wartość projektu:                                 5 460 642,00 PLN 
Udział Unii Europejskiej:                       2 103 038,10 PLN
Okres realizacji:                                   2010 - 2012
 
Opis inwestycji:
Realizowany przez SOLARIS LASER S. A. projekt innowacyjny ma na celu opracowanie i wprowadzenie na rynek krajowy i międzynarodowy nowego wyrobu, którym będzie uniwersalne laserowe urządzenie do cięcia, znakowania i grawerowania materiałów z wykorzystaniem lasera włóknowego oraz lasera gazowego.
Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożenie do produkcji na skalę przemysłową urządzenia, które obecnie nie jest oferowane w postaci jednego systemu laserowego. Opracowane urządzenie będzie zapewniło pełen zakres obróbki materiałów za jednym mocowaniem
(w jednym urządzeniu), bez konieczności zapewnienia specjalnych warunków, po optymalnych kosztach obsługi i eksploatacji w odniesieniu do małych przedsiębiorstw.
Zastosowanie nowych laserów pozwoli na stworzenie rodziny urządzeń wyposażonych we właściwości aplikacyjne dotychczas niedostępne na rynku.
 
Celem pierwszej fazy projektu (Działanie 1.4) jest przeprowadzenie niezbędnych badań, mających na celu pozyskanie wiedzy o źródłach promieniowania laserowego oraz oprogramowaniu wykorzystywanym
w urządzeniu. Planowana jest również ocena przydatności zastosowanych technologii rodzajowych.
Część badawcza zakończona zostanie przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz produkcji eksperymentalnej, jak również opracowaniem badań służących zwiększeniu niezawodności urządzenia przed jego wdrożeniem do produkcji komercyjnej.
 
Realizacja drugiego etapu wdrożeniowego doprowadzi do realizacji celu głównego projektu, którym jest wprowadzenie nowego urządzenia, powstałego z wyników prac badawczych przeprowadzonych przez dział B+R firmy, do produkcji. Realizacja zadań w ramach drugiej fazy projektu wymaga wykorzystania środków trwałych, które pozyskane zostaną w ramach zakupów inwestycyjnych. 
 
 
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
 
 
Informacji o realizowanym przez SOLARIS LASER S. A. projekcie udziela:
 
Pan Grzegorz Bielecki
Dyrektor Zarządzający
 
SOLARIS LASER Spółka Akcyjna
ul. Wynalazek 6
02 – 677 Warszawa